Ολοκληρωση παραδοτέου Π4.1

Στις 29-3-2019 πραγματοποιήθηκε η ολοκληρωση του παραδοτέου Π4.1: “Σχεδιασμός υπηρεσίας: Σχεδίαση διαδικτυακής εφαρμογής συστήματος”

Ολοκληρωση παραδοτέου Π3.1

Στις 29-2-2019   πραγματοποιήθηκε η ολοκληρωση του παραδοτέου Π3.1: “Πυρήνας συσκευής: Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος”