Ολοκλήρωση παραδοτέου Π4.3

Στις 25-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π4.3: «Έλεγχος ενοποιημένης λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής με το PoC,  και της συνεργασίας μεταξύ της διαδικτυακής εφαρμογής, του οργάνου και των χρηστών».

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.3

Στις 30-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π3.3 «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων ελέγχου ροής, θερμοκρασίας και αισθητήρων» (Μ28).

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.2.2

Στις 30-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π3.2.2 «Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου, διεπαφής με το χρήστη και επικοινωνίας με cloud server» (Μ28).

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.2.1

Στις 30-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π3.2.1 «Ανάπτυξη υλικού πυρήνα ελέγχου και επεξεργασίας οργάνου PoC» (M28).

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π4.2

Στις 15-7-2020 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π4.2:   “Τεκμηρίωση σχεδιασμού λογισμικού εφαρμογής. Λογισμικό εφαρμογής με επιτυχή ποιοτικό έλεγχο λειτουργικότητας,Τεκμηρίωση στρατηγικής ελέγχου λογισμικού. Functional Test Cases.” (M24)

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π2.2

Στις 30-4-2020 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π2.2: “Πρωτόκολλο ηλεκτροχημικής ανίχνευσης βακτηριακού DNA σε επιφάνεια GO”