Ολοκλήρωση παραδοτέου Π4.2

Στις 15-7-2020 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π4.2:   “Τεκμηρίωση σχεδιασμού λογισμικού εφαρμογής.Λογισμικό εφαρμογής με επιτυχή ποιοτικό έλεγχο λειτουργικότητας,Τεκμηρίωση στρατηγικής ελέγχου λογισμικού. Functional Test Cases.”

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π2.2

Στις 30-4-2020 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π2.2: “Πρωτόκολλο ηλεκτροχημικής ανίχνευσης βακτηριακού DNA σε επιφάνεια GO”

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π1.3

Στις 30-4-2020 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π1.3: “Υλοποίηση βιοαισθητήρων και ολοκλήρωσή τους στο LoPCB”

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π1.2

Στις 30-4-2020 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π 1.2: “Υλοποίηση LoPCB και μονάδας ενίσχυσης DNA”

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π1.1.2

Στις 30-4-2020 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π1.1.2: “Σχέδιο βέλτιστης διάταξης και κινητική αντιδράσεων για την ενίσχυση του DNA”

Ολοκληρωση παραδοτέου Π1.1.1

Στις 30-4-2019 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραδοτέου Π1.1.1: “Σχεδιασμός μικροροϊκών λειτουργιών και διατάξεων στο LoPCB για την ορθή υλοποίηση βιολογικών πρωτοκόλλων”

Ολοκληρωση παραδοτέου Π4.1

Στις 29-3-2019 πραγματοποιήθηκε η ολοκληρωση του παραδοτέου Π4.1: “Σχεδιασμός υπηρεσίας: Σχεδίαση διαδικτυακής εφαρμογής συστήματος”