Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Ως ενδονοσοκομειακές ορίζονται οι λοιμώξεις που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν ένδειξη επώασης κατά την εισαγωγή ατόμου σε νοσοκομείο, αλλά αντίθετα προκαλούνται κατά την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο από συγκεκριμένους παθογόνους ιούς, βακτήρια ή/και μύκητες.

Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) είναι η βάση όπου υλοποιούνται τα περισσότερα ηλεκτρονικά  ευρείας κατανάλωσης. Ρόλος της είναι να υποστηρίζει μηχανικά και να συνδέει ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά εξαρτήματα, με τη βοήθεια αγώγιμων διαδρομών χαραγμένων πάνω σε ένα ή περισσότερα στρώματα χαλκού πάνω σε μη αγώγιμο υπόστρωμα. Γενικά, τα εξαρτήματα συγκολλώνται πάνω στο PCB για να εξασφαλιστεί […]

Παρακλίνιος έλεγχος

Παρακλίνιος έλεγχος (Point-Of-Care Testing, POC) ορίζεται ως η ιατρική διαγνωστική εξέταση στο (ή κοντά στο) σημείο φροντίδας του ασθενή. Προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης γνώσης κρίσιμων πληροφοριών της κατάστασης του ασθενούς, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε κεντρικό εργαστήριο και η αποστολή δειγμάτων του ασθενούς. Με τον παρακλίνιο έλεγχο, ο θεράπων ιατρός δεν […]

Μικροεργαστήριο σε ψηφίδα

Μικροεργαστήριο σε ψηφίδα (Lab-On-a-Chip, LOC) είναι μια μικροσυσκευή που υλοποιεί μια ή περισσότερες εργαστηριακές λειτουργίες πάνω σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (που περιλαμβάνει μικρορευστονικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, ή/και αισθητήρια στοιχεία) μεγέθους της τάξης τετραγωνικών χιλιοστών έως μερικών τετραγωνικών εκατοστών. Σκοπός του είναι να επιτυγχάνει αυτοματοποίηση και αναλυτικούς ελέγχους υψηλής απόδοσης.